حضور معاون اول رئیس جمهور در مرکز مانیتورینگ اربعین شهر مهران