بازدید مخبر از مرکز مانیتورینگ اربعین در شهر مهران