بازدید هوایی معاون اول رئیس جمهور از پایانه مرزی شهر مهران برای دومین بار در دو هفته اخیر