آمادگی شبکه بانکی برای گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی