علی ضیا، سلفی متفاوتی از خود با ریش‌های سفید شده و چهره خسته منتشر کرد.

چهره پیر علی ضیا همه را شوکه کرد