چرا مردم به تصویب بخشی از طرح صیانت واکنشی نشان ندادند؟