آمریکا می‌تواند با یک مصوبه تمام مواضع ایران برای احیای برجام را بپذیرد