معرفی اصحاب رسانه به صندوق اعتباری هنر "الکترونیکی" شد