وزیر خارجه هند بر گسترش روابط ایران و هند تاکید کرد