ماجرای ملک پر دردسر مسی/ بخشی از خانه تخریب می‌شود؟