پاسخ مثبت ایران به اروپا: می‌توانیم بخشی از انرژیتان را تامین کنیم