شهرخبر
کنایه جنجالی صادق زیباکلام: الهی هیچ انسانی گرفتار « ۱۳ آبان» نشود!

کنایه جنجالی صادق زیباکلام: الهی هیچ انسانی گرفتار « ۱۳ آبان» نشود!

کنایه جنجالی صادق زیباکلام به روز ١٣ آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران...

اعتمادآنلاین|

همینطورکه داشتم به جمعیت پریشان،مضطرب و ناامید که بدنبال داروهای کمیاب به ۱۳آبان آمده بودند نگاه میکردم بی اختیار دعا کردم که اللهی هیچ انسانی گرفتار ۱۳آبان  نشود.درعین حال اگر یکروز مسئولین به ۱۳ آبان میامدند می‌دیدند که ایران خیلی هم آن گل و بلبلی که برای خودشان ساخته اند نشده..

 

photo_2022-09-04_21-07-03