سردار سلامی: ما دانشگاهی می‌خواهیم که بتواند اتصال علوم انسانی و تجربی را در اندیشه و تفکر اسلام نشان دهد