سرلشکر سلامی: دانشگاهی می‏‌خواهیم که بتواند اتصال معنابخش علوم انسانی و علوم تجربی را در فضای اندیشه و ارزش ‏های اسلام نشان دهد