مطهری هم مانند حامیان روحانی سر از برجام و جزئیات آن درنمی‌آورد