در محاکم قضایی نسخه‌های الکترونیکی پزشکان قابل استناد است