رهبر انقلاب: سیاست استکبار پررنگ کردن خطوط فاصل غیرواقعی در دنیای اسلام است