کنایه صریح یک اصولگرا به مخالفان برجام/ اجرای برجام را مانعی برای ظهور امام زمان می دانند