بحرین و بخشی از افغانستان را از ایران جدا کردند | اگر بحرین در اختیار ما بود وضعیت دیگری در خلیج‌فارس داشتیم