شهرخبر

ویدئویی که شبکه‌های ضدانقلاب از پخش آن فراری هستند!

بی خانمان آمریکا

شام خوردن یک نیویورکی بی خانمان در ایستگاه اتوبوس و پیام تابلوی نمایشگر: "کودکان اوکراینی به کمک فوری شما نیاز دارند"