دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی سراسر کشور در روز جمعه ۱۱ شهریور فعال هستند