طالبان: حق کار و تحصیل برای زنان در اسلام محفوظ است