توضیحات دستیار وزیر ارشاد درباره آموزش هنری در مناطق محروم