شپدیس تأثیرگذار ترین نماد بر شاخص کل / رشد 142 درصدی فروش ماهانه پتروشیمی پردیس