شکوه‌فر: ۲۴۲ پروژه‌ ورزشی با نگاه عدالت محور در سراسر کشور افتتاح می‌شود