تعریف 1350 میلیارد پروژه صنعت پتروشیمی در پارک فناوری پردیس