ادعای مبارزه با تروریسم توسط حامیان منافقین، مضحک است