آیین بهره برداری فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی با حضور ورزش جوانان