سپاهان مثل هر سال هزینه کرده/ آنها جزو سه تیم برتر هستند