نشست مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با دو نماینده مجلس شورای اسلامی