تاکید معاون رییس جمهور بر تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام به عنوان اولویت دولت