ایجاد 10 هزار شغل با بهره برداری از 600 طرح زیرساختی و صنعتی در هفته دولت