شهرخبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم برداشته شد

سقف کارانه پزشکان در مناطق محروم برداشته شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۶۷ هزار نفر از کادر درمان تبدیل وضعیت شده اند. مجوز استخدام دو هزار بهورز صادر شد.