متفاوت‌ترین تصویر در مراسم تدفین هوشنگ ابتهاج روی یک تیشرت