سجادی: 242 طرح ورزشی در هفته دولت 1401 در سراسر کشور افتتاح خواهد شد/ مدیران ورزشی باید برنامه محور کارکنند