خروج فرانسه از اشغال آلمان نازی، بهانه‌ای برای مروری اقدامات و سیاست‌های خارجی شارل دوگل در فرانسه است، کسی که تاریخ فرانسه را به دو دوره مجزا از هم تقسیم کرد، دوران قبل از دوگل و دوران پس از او. حالا فرانسه بدون شارل دوگل معنایی ندارد.

نسیم بنایی و محمد ملانوری از اثرگذاری دوگل در فرانسه گزارش می‌دهند.