دستگیری قاتل فراری در عملیات ضربتی/ او در کارون هفت تیر کشیده بود