شهرخبر

حسن ط عامل انتشار خبر جعلی منتسب به دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور توسط وزارت اطلاعات شناسایی شد

حسن ط عامل انتشار خبر جعلی منتسب به دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور توسط وزارت اطلاعات شناسایی شد

حسن ط عامل انتشار خبر جعلی منتسب به دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور توسط وزارت اطلاعات شناسایی شد

خبرگزاری برنا