سپاه در مذاکرات برجام دخالت نکرده است/ نباید فریب آمریکا را بخوریم!