طارمی و آزمون به هم خوردند/ بایرن، بارسا و اینتر در گروه مرگ!