بازدید هوایی مخبر از نوار ساحلی/ گزارش استاندار مازندران به معاون اول رئیس جمهور از روند آزادسازی سواحل