آخرین وضعیت پروژه نیمه تمام سیمان سمنگان از زبان استاندار