استاندار خراسان جنوبی: با حرکتی جهشی و انقلابی صد درصد استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند