زیدآبادی : تحقیق و تفحصِ این‌چنینی ، جای اینکه شفا دهد، کور می‌کند!