در مردادماه همه بازارها به جز یک بازار بازدهی منفی داشتند. 

تنها بازاری که بازدهی مثبت داشت، خودرو بود اما سود این بازار نیز از تورم کمتر بود تا در مردادماه هیچ سرمایه‌گذاری سود نکند.