با ظهور جریان‌های سیاسی مختلف به سینمای سیاسی احتیاج داریم / سینمای سیاسی قدرتمند به نگاه مسئولان ما کمک می‌کند