تا زمانی که دولت بخش عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارد آسیب‌پذیری‌ اقتصاد ایران بسیار بالا خواهد بود.