وعده استاندار تهران به بیکاران: برای یافتن شغل به ما مراجعه کنید!