روسیه جدیدترین نسخه پیشنهادی در مذاکرات وین را تایید کرد