رئیس شورای شهرستان تهران: در مقابله با حوادث از ژاپن جلوتریم | خسارت سیل امامزاده داوود مشخص شد